"Правий Жовтень" і Друга націоналістична революція Ігоря Гаркавенка

До ста осіб зібралося вчора, 29 березня, у київському штабі організації С14 (захопленому офісі Компартії України) послухати при світлі факелів двохгодинну лекцію Ігоря Гаркавенка «Правий Жовтень», поки далекі в прямому й переносному сенсі політики та теоретики на зразок Дугіна, який нарешті почав сприймати український націоналізм всерйоз і роздавати поради Правому Сектору, вигадують про те, що ми готові «прогнутися під нову владу». Йшлося про перехід від національної до власне націоналістичної революції, який ми маємо здійснити зараз, поглибивши й довівши до логічного завершення різкий розкол між нинішнім Майданом та його політичними представниками у парламенті...

Не буду переказувати те, що раджу всім послухати на відео, як тільки воно з'явиться; згадаю лише одну з найяскравіших метафор Ігоря: на кожного з присутніх в залі націоналістів уже відлиті кулі — чи надруковані банкноти. «Об'єднуйтеся незважаючи на те, що внутрішньовидова конкуренція сильніша за міжвидову, не грайте за правилами лібералів в суто парламентському полі, де ми приречені програти, бо сам ліберальний дискурс не передбачає ієрархію цінностей та героїзм, завдяки якому ми перемогли на Майдані», — пояснював Ігор. Бо ми були готові помирати, ідучи з дерев'яними щитами проти калашів, на відміну від наших супротивників, від живих трупів, які бояться зробити абсолютом смерть і у своїй агонії хапаються руками за повітря, вірячи в те, що це змінить їхню долю...

Згадаю лише три ідеї, які підкреслив Ігор: по-перше, це була також Фейсбук-революція, бо Інтернет — втілена безкінечність з необмеженим потенціалом проти скінченного режиму і найефективніший координатор, який об'єднує мільйони; по-друге, досить нинішнім «Наполеонам» приводити до влади і завойовувати землі нездарам, влада яких ніяк не відбивається навіть на мізерному пайку солдатів — пора іти війною на Париж і здобувати корону; по-третє, ця революція була не вибухом власне української автентики — це був тoй локус, де проросла всеєвропейська революція та знову виник майже зниклий тип воїна — людини, основна й найбільш цінована суспільством (!) доблесть (virtus) якої полягає у її військовій та історичній екзистенції, бо світова історія — це перш за все історія воєн. Час діяти — чим більше ми зволікаємо, тим більше легітимності у тих людей, які привласнили собі нашу перемогу.

Дякую організаторам за незабутній вечір і сподіваюся на продовження подібних заходів в С14!

2 коментарі

Святослав Вишинський
A magical evening with the torches at the headquarters of C14 (former office of the Communist Party)...

Up to hundred people gathered yestertoday, on March 29, at two-hour lecture of Igor Garkavenko «Right October,» while far in the literal and figurative sense politicians and theorists like Dugin, who finally started taking seriously Ukrainian nationalism and makes recommendations for Right Sector, speculate that we are willing to conform to the new regime. We were talking about the transition from national to nationalist revolution that we have to accomplish now, deepening and bringing to fruition a sharp division between the current Maidan and its political representatives in the parliament…

I'm not going to repeat what everyone should listen to as soon as the video appears, just will mention one of the most striking metaphors of Igor: for each of those present in the hall nationalists have already been cast bullets — or printed money. «Unite despite the fact that intraspecific competition is stronger than interspecies fight, not play by the rules of the liberals in a purely parliamentary field where we are destined to lose, because the liberal discourse as such has no room for the hierarchy of values and heroism, owing to which we won on Maidan,» explained Igor. We were ready to die, taking the wooden shields against the Kalashnikov rifles, unlike our opponents, the living dead who are afraid to turn death into the absolute and grab air in agony, believing that it will change their fate…

I will mention only three ideas that emphasized Igor: firstly, it was also the Facebook revolution, for the Internet is incarnate infinity with unlimited potential against the finite regimes and the most efficient coordinator that unites millions; secondly, our «Napoleons» should stop leading to power and conquering the lands for mediocrities, whose power does not affect even the meager rations of soldiers — it's time to conquer Paris and get the crown; thirdly, our revolution was not actually an explosion of Ukrainian authentic — it was that locus, in which sprouted pan-European revolution and restored nearly extinct type of the soldier — the man, whose main and most valued by a society (!) valor (virtus) lies in its military and historical existence, for the world history is, above all, the history of wars. Time to act — the more we wait, the greater becomes legitimacy of those people who arrogated to themselves our victory.

Many thanks to the organizers for the unforgettable evening and look forward to attending similar events in C14!
Святослав Вишинський
Лекция лидера Русско-Украинского национального альянса Игоря Гаркавенко в штабе C14 в Киеве.


RUNA: Правый Октябрь | Київ | ВКадрі — відео каталог
Тільки зареєстровані та авторизовані користувачі можуть залишати коментарі.
або Зареєструватися. Увійти за допомогою профілю: Facebook або Вконтакте