«Возлюби свій симптом», або Чому ідеологію ховати рано

У некролозі сучасності ідеологія належить до числа мерців, що мають неприємну здатність оживати у найменш придатний для цього момент. Подивимось, чи не є вічно передчасними чергові гучні похорони цього порушника суспільного порядку й спокою.

Попри той факт, що описані Деніелом Беллом, й не тільки ним, процеси фактично мають місце у глобальному масштабі, відповідь на питання про «смерть ідеології» дійсно є не такою однозначною. Герберт Маркузе у праці «Одновимірна людина. Дослідження ідеології розвинутого індустріального суспільства» (1964), ідеї якої знайшли відгук у дослідженнях багатьох інших теоретиків постіндустріального суспільства, не поспішав викидати ідеології на смітник, а, навпаки, стверджував, що розвинута індустріальна культура стає більш ідеологізованою, ніж її попередниця, й це напряму пов’язано з характером технологічної раціональності: «Транспортні засоби й засоби масової комунікації, предмети домашнього вжитку, їжа та одяг, невичерпний набір розваг й інформаційна індустрія несуть з собою приписувані відношення та звички, стійкі інтелектуальні та емоційні реакції, які, надаючи споживачам більше чи менше задоволення, прив’язують їх до виробників і через цих останніх до – цілого. Продукти наділені гіпнотичною та маніпулятивною силою; вони поширюють свідомість, наділену імунітетом проти власної хибності».
 
Поняття хибної свідомості, «наділеної імунітетом проти власної хибності», показує метаморфозу, яку зазнало класичне поняття критики ідеологій Карла Маркса у постіндустріальному суспільстві, тобто поняття хибної свідомості як тієї свідомості, яка не знає, що вона робить і які справжні механізми її функціонування.
 
Той самий вирок повторив Петер Слотердайк у праці «Критика цинічного розуму» (1983), в якій з’являється поняття «хибної просвіченої свідомості» як «модернізованої нещасної свідомості, над якою вже небезуспішно, але водночас даремно попрацювало Просвітництво».
 
Здавалося би, ця метаморфоза прямо засвідчує «кінець ідеологій». За Слотердайком, сучасний рефлексивний цинік сприймає власне існування в якості «причетності до колективного реалістично скоригованого світогляду», в психологічному відношенні являючи собою «пограничний різновид меланхоліка, спроможного тримати під контролем свої депресивні симптоми і залишатися до деякої міри працездатним». Вважаючи себе людьми, які є жертвами й приносять жертви, сучасні циніки сповідують девіз «Робити гірше, знаючи краще», або у версії Готфрида Бенна, «Бути тупим й мати роботу – ось у чому щастя». Тобто якщо класична хибна свідомість не усвідомлювала, що вона робила, то просвічена хибна свідомість «чудово усвідомлює, що робить, але тим не менше продовжує робити це».
 
Славой Жижек, погоджуючись з цією поправкою Герберта Маркузе й Петера Слотердайка до Марксового поняття хибної свідомості, у своїй праці «Піднесений об’єкт ідеології» (1999), однак, ставить перед собою завдання «посприяти «новому розумінню ідеології (цинізм, «тоталітаризм», нестійкість демократії), без того щоб стати жертвою певного роду «постмодерністських» пасток (наприклад, тієї ілюзії, що ми перебуваємо у «постідеологічних» умовах)». На думку Жижека, ілюзія постідеологічної сучасності базується на хибному припущенні про те, що ідеологія функціонує суто там, де люди «думають». Насправді вона функціонує там, де люди діють – на рівні неусвідомленого ідеологічного фантазму. «Наприклад, вони усвідомлюють, що їхня ідея свободи приховує особливу форму експлуатації, але продовжують слідувати цій ідеї».
 
 Наводячи в якості прикладу товарний фетишизм, Жижек показує, що в повсякденному житті люди прекрасно усвідомлюють, що у самих грошах немає нічого магічного й що за відношеннями між товарами стоять відношення між людьми. Однак це аж ніяк не змінює того, що люди повсякчас діють в своєму повсякденні так, як ніби гроші й справді втілювали у собі багатство як таке, а отже, виступають фетишистами на практиці, а не в теорії. ««Не знають», випускають вони те, що в самій соціальній дійсності, у соціальній практиці – в акті товарного обміну – вони керуються фетишистською ілюзією». Тобто фактично суть неусвідомленого ідеологічного фантазму полягає в тому, що усвідомлено «не помічається» домінування ідеологічної ілюзії «постідеологічного» суспільства, і критика ідеології втрачає свій предмет.
 
Крім того, за зауваженням дослідника, властива капіталістичному суспільству фетишизація продуктів людської праці парадоксальним чином супроводжується гаданою дефетишизацією людських відносин: замість легітимованих «патріархальною фантазією» відносин феодального сеньйора і його васала сприймаються в якості адекватних дійсності відносини «свободних» індивідів, кожен з яких реалізує свій егоїстичний інтерес, вступаючи в ринковий обмін з іншими суб’єктами лише тією мірою, якою вони виступають власниками необхідного для задоволення його потреб товару. Однак насправді у подібній асиметрії немає нічого парадоксального. Більше того, саме товарний фетишизм як перенесення людських відносин на відношення речей є компенсацією витісненої реальності відносин панування і підкорення у капіталістичному суспільстві формальної рівності.
 
Збереження ієрархічного відношення людей і є цим винайденим Марксом за оцінкою Лакана «симптомом», який знищує видимість певної ідеологічної універсалії – у даному випадку «рівності», подібно до того, як ліберальне поняття свободи, що розпадається на множину різних свобод типу свободи думки й совісті, свободи підприємництва і таке ін., руйнується певною особливою свободою, яка показує хибність всієї ідеологеми, тобто свободою робітника продавати свою працю на ринку як замаскованого механізму його експлуатації.
 
Полишивши сферу лівої критики ідеологій, звернімося до долі протиставлення «друг-ворог» Карла Шмітта у «постідеологічному» суспільстві. Тим більше не дарма «лівого фашиста» Жижека зараховують до табору «шміттомарксистів». Нагадаю, що саме ці специфічні категорії конституюють поняття політичного за Шміттом, за аналогією з кодовими категоріями добро-зло в етиці, прекрасне-потворне в естетиці і т. д. («Поняття політичного», 1927 / 1932). Однак політичне – це не одна з предметних сфер наряду з іншими (етикою, релігією, економікою, естетикою), а вищий ступінь асоціації або дисоціації, який може реалізуватися у кожній з цих предметних сфер. Якщо, скажімо, культурний антагонізм призводить до поляризації на друзів і ворогів, нас і їх, це вже не культурний, а політичний конфлікт. Будь-яка протилежність політизується тією мірою, якою вона наближається до найекстремальнішої опозиції, що потенційно передбачає реальну можливість фізичного вбивства.
 
Проте з факту наявності різних ідентичностей (соціальних, релігійних тощо), які перебувають у більш чи менш антагоністичних відносинах, можна робити різні висновки. Так, у загальних рисах, ліберальна теорія Ролза-Габермаса вважає основою єдності й співіснування цих ідентичностей в спільному публічному просторі їхній консенсус щодо «базових моральних цінностей» й раціональне обговорення. Ці базові цінності й утворюють специфічну сферу політичного, яка уможливлює «об’єднавчий консенсус». З цієї точки зору співіснування різних спільнот вирішується в термінах мультикультуралізму й багатополярного світу – права на самовизначення етносів, національностей і соціальних груп, які мають дискутувати й домовлятися. Тобто проблеми немає. Політичний лібералізм, таким чином, виявляється аполітичним, а поняття політичного – надлишковим.
 
Шмітт же наполягає на тому, що поняття політичного й політика є неусувними, що політичний світ – це «плюриверсум», а не універсум, а плюриверсум не має нічого спільного з мультикультуралізмом як зворотним боком ліберальної гомогенізації етносів, культур і національностей. Адже відмінність тут можлива тільки як не-відмінність і тотожність (консенсус) з іншими, тобто тією мірою, якою вона не загрожує єдності.
 
Проте, на думку Шмітта, лібералізм з його уявленнями про універсальну рівність індивідів навпаки є «неполітичною формою рівності, оскільки їй не вистачає можливої нерівності, що надає усякій рівності її особливого значення». Єдність передбачає протиставлення неоднорідним їй єдностям. В цьому контексті він проводить слушну демаркацію між лібералізмом й демократією (які нині перетворились на синоніми), оскільки демократія передбачає уявлення про демос як гомогенну спільноту, субстанцію, яка здобуває свою ідентичність у контрастному зіставленні з іншими демосами-субстанціями, тобто спирається на принцип не-тотожності й не-рівності.
 
Шміттову критику ліберальної рівності частково підхоплює французька дослідниця Шанталь Муфф у своїй концепції агоністичної демократії. Так, «політичні ідентичності – це завжди колективні ідентичності, й це ще одна причина того, чому лібералізм з його методологічним індивідуалізмом не здатен осмислити своєрідність політичного. В політиці ми завжди маємо справу з «нами», протиставленими «їм», і … саме тому усунення антагонізму неможливе».
 
Більше того, на думку Шмітта, тільки визнання базової опозиції «друг-ворог» забезпечує укладення реального, а не фіктивного перемир’я. На перший погляд, тоді як ліберал прагне до вічного миру, коли не буде ворогів і усі будуть друзями, своєю провокативною опозицією Шмітт легітимує стан війни. Однак саме невизнання опозиції «друг-ворог» і її підміна етичними поняттями добра та зла призводить до моральної дискредитації й демонізації ворога, з яким неможливо укласти перемир’я, і як наслідок, до нескінченної «останньої війни» «в ім’я миру» «в усьому світі». Адже, за Шмітттом, «не-войовничою є тільки ліберальна фразеологія», що оперує поняттям справедливості, миру, прогресу й веде війну не з природним супротивником, а тільки з «ворогом людства», «від імені людства» й «заради вічного миру», так само як «етично-гуманітарне поняття людства» нерідко виявляється не більше ніж знаряддям економічної імперіалістичної експансії...
 
У «Політичній теології» (1922) Карл Шмітт зазначить: «Тим часом ми пізнали політичне як тотальне, і тому ми знаємо також, що рішення про те, чи є дещо неполітичним, завжди означає політичне рішення, незалежно від того, хто його приймає та якими обґрунтуваннями воно оснащується».
 
Ернст Юнґер, у листі Карлу Шмітту відзначивши спорідненість мотиву його думки своїй концепції тотальної мобілізації, вказував на безнадійний розрив між правом та владою в державах просвітницького зразка, що й унеможливлює досягнення благородного ідеалу вічного миру. «Звідси випливало те, що гігантські держави-індивіди, які керуються «моральним законом у собі», були позбавлені можливості утворювати справжні імперії, бо в рамках суспільного договору не існує ні влади, ні права, які б обмежували чи узгоджували їхні претензії» (Александр Михайловский «О войне и мире»).
 
Так, або влада трансцендує відведені їй правові межі й перетворюється на насильство, або, словами Юнґера, маємо прецедент «об’єднань типу Ліги Націй – об’єднань, чий ілюзорний контроль над величезними правовими просторами перебуває в дивній диспропорції з об’ємом їхньої виконавчої влади». Тому, продовжує цю думку Юнґера Олександр Михайловський, «…така диспропорція неусувно породжує «гуманістичний дальтонізм», що виражається в теоретичному конструюванні нових правових просторів та процедурі санкціонування de jure уже здійснених de facto актів насильства. «Так сьогодні з’явилася можливість вести війни, про які нікому нічого не відомо, тому що сильніший любить зображати їх як мирне вторгнення або як поліцейську акцію проти розбійницьких банд – війни, які хоча й ведуться в дійсності, та жодним чином не в теорії»» (Цитата з «Робітник. Панування та гештальт» Юнґера 1932 року).
 
Як бачимо, ідеологію, як і розрізнення «друг-ворог», випихають в двері, а вони повертаються через вікно. І це симптоматично.

20 коментарів

Олександр Маслак
І все ж — емпірична дійсність свідчить про поступову деконструкцію класичних модерних політичих ідеологій. В тій же колишній Югославії протиставлення «друг-вороог» відбувалося не за ідеологічним критерієм (що свого часу гучно обіграв Гантінгтон). Ірак чи Афганістан, найгучніші військові протистояння минулого десятирічя, так само не були протистояннями політичних ідеологій par excellence. В яких шатах присутня ідеологія в (пост-)сучасному світі?
Святослав Вишинський
Ідеологія відсутності ідеологій є також ідеологією, якою вона хоч і уникає виглядати, однак не перестає бути. Видима відсутність ідеологічних цінностей вказує на єдину цінність пост-сучасності, яку передбачив Фрідріх Ніцше в «останніх людях». До прикладу, тупе споживання і його щоденна та життєва мотивація є нічим іншим, як завуальованою та звульгаризованою ідеологією, котра не терпить нічого іншого поряд із собою — перш за все ідеологій декларованих і неприхованих. Так само можна не погодитись щодо конфліктів в Іраці та Афганістані: у випадку Афганістану ідеологічний конфлікт іслам/теократія vs. лібералізм/демократія з обох боків був більш ніж очевидним. Глобалізаційні процеси, як і політична експансія (явна та прихована), проваджена США — одягнуті в ідеологічні шати, більш або менш відкрито. Проте випадок американської експансії, швидше, відображає іще інерцію модерну, тоді як тиха глобалізація та змішання під прапором комфортного життя вже становлять те, що ми можемо охарактеризувати як "ідеологію" постмодерну. Адже виступ проти будь-яких "-ізмів" чи "-центризмів" також мотивований ідеями. Нехай ми назвемо це не "ідеологією", а просто ідеями без експліцитного та структурованого логосу — проте суті це не міняє.
Олександр Маслак
Тим не менш, іслам не є політичною ідеологією (в класичному розумінні).
Олександр Маслак
Зрештою, на мою думку, все ж треба розрізнити «просто ідеї» (присутні у будь-яку епоху) і "ідеологію" (як продукт Модерну). Або ж нам прийдеться говорити вже про «мета-ідеоогії». Оскільки коплекс цінностей, до яких апелює атлантична еліта під час боротьби зі своїми опонентами, вже не зводиться виключно до того, що пропонував класичний лібералізм. А кокретні дії цієї еліти досить часто вступають у протиріччя із теоретичними постулатами ліберальної ідеології.
Олена Семеняка
Питання зрозуміле. В принципі відповідь на нього уже дав Святослав: той факт, що модерні ідеології зазнають деконструкції, не відміняє іншого не менш важливого факту, а саме що поляризація на друга й ворога «не за ідеологічним критерієм» є гарним свідченням дієвості нової (мета)ідеології «відсутності ідеології». Класичні ідеології вже на початку ХХ ст. зазнали серйозних змін – сам факт появи Консервативної Революції як «третього шляху», що інкорпорував широкий спектр інтелектуалів від лівих націонал-соціалістів й націонал-більшовиків до традиціоналістів та младоконсерваторів, уже достатньо красномовний. Націонал-революціонер Ернст Юнґер в політичній публіцистиці 1923-1933 рр. уже вигадує «новий націоналізм», бо ліберальний націоналізм ХІХ ст. й споріднений з ним націонал-соціалізм як «партійне явище», на його думку, не відповідає вимогам часу. Після публікації футуристичного «Робітник. Панування та гештальт» 1932 року, який описував перспективи планетарного панування метаісторичного гештальту Робітника, не обмеженого ні соціальними, ні національними кордонами, який уже тоді «зустріло відрадне затишшя» і з яким уже тоді ні праві, ні ліві «не знали, що їм чинити», вже ні про який націоналізм, новий або старий, не йдеться. Післявоєнні нові праві визнали себе такою ж мірою «правими», як і «лівими», й разом з новими лівими одностайно проголосили своїм ворогом глобалізовану Систему як таку. Але тією мірою, якою ворог не зникає, і зберігають свою актуальність ідеологічні ідентифікації, їх ревізія та реконструкція, в тому числі і для нових правих та лівих, які нерідко профанують ідеї класиків, безпрецедентні за своїм інтелектуалізмом та методологічною потужністю. Тим більше Система як ворог наскільки глобальна, настільки й дифузна, й потрібні чіткіші точки прикладання сили. Для мене, наприклад, очевидний невичерпаний потенціал консервативно-революційної ідентичності, хоча також, звісно, у зміненому форматі. Пізні роботи Ернста Юнґера тільки починають перекладатися, і вони теж все ще «надто футуристичні», але вкрай актуальні, бо тема постсучасності у нього там центральна («Геліополіс» (1949), «Через лінію» (1950), «Лісовий шлях» (1951), «Скляні бджоли» (1957), «Оймесвіль» (1977) та ін.), й саме тому, до речі, поширені некомпетентні випади у бік Консервативної Революції як «фошизму» я сприймаю як «консервативну реакцію» в повному сенсі цього слова. Відхід сучасних лібералів від букви класиків лібералізму також має місце, і про класичний лібералізм дійсно уже давним-давно не йдеться.
Олександр Маслак
Власне, поява ідеологічного «синкретизму», на початку ХХ століття, була однією із ознак поступової перемоги «пост-класики» (а отже й «пост-модерну»). Але все ж, сферу політичного у ХХ столітті визначало саме протистояння (чи навпаки — конвергенція) класичних ідеологій.
Олена Семеняка
З філософсько-політичної позиції Консервативна Революція не є синкретичною теорією. Так само вона не є синтезом лівої й правої ідеології, а є політичним антицентром, який здатен інструментально інкорпорувати окремі елементи правої та лівої ідеологій. Тією мірою, якою «ідеологічний синкретизм» спирається на модерну концепцію активного суб’єкта, що перетворює світ на основі певного метанаративу, про постмодерн – як про відмову від суб’єкта й метанаративів – говорити рано. Спроба привернути увагу до модерних ідеологій, зокрема консервативно-революційної теорії як найбільш гнучкої з точки зору можливих адаптацій в постсучасному контексті, є виступом проти фаталізму постмодерну та кінця історії, хоча про повернення до класичного модерну мова не йде. Але так само зарахувати це до постмодерного еклектицизму неможливо з огляду на фундаментальне значення принаймні двох конститутивних ознак модерну у формі автономного суб’єкта й метанаративу (що передбачає певну концепцію історії, зокрема лінійну), яким він керується у своїй перетворювальній діяльності. Поняття антицентру, у свою чергу, досить показове в контексті конвергенції чи дивергенції ідеологій. Конвергенція в «горизонтальній» площині комнпенсується дивергенцією, а точніше, опозицією у «вертикальній».
Олександр Маслак
Не скажу за всіх теоретиків Консерваитвної революції. Але ж, система того ж Шпенглера стала хрестоматійним зразком деконструкції метанаративів. Так само як і десуб'єктивізації історіичного процесу (та й взагалі нівеляції самого поняття "історичний процес"). Як на мене, про «антицентр»(але не в дугінській інтерпретації цього терміну) варто говорити в контексті традиціоналізму (і примордіальної традиції), а не ідей консервативної революції…
Олена Семеняка
А чому «не в дугінській»?.. Хіба це Александр Дугин придумав поняття антицентру й відзначив неадекватність традиційної лінійної моделі політичного спектру в порівнянні з моделлю «підкови»?.. Мені здавалося, що ні. Винахідник поняття Консервативної Революції (КР) в академічному контексті Армін Молер взагалі вважав спільним знаменником різних напрямків КР ідею вічного повернення Фрідріха Ніцше як полемічний виступ проти християнської лінійної концепції історії, що не завадило ряду теоретиків вказати на неадекватність такого здогаду. Освальд Шпенглер, наприклад, також є класиком циклічної концепції історії. Але різні моделі історії, яких притримувались окремі теоретики КР, зовсім не заважає в реконструкції філософсько-політичного змісту парадигми робити висновки про консервативно-революційну телеологію історії, в контексті якої шпенглерівський «песимізм» отримує форму «героїчного реалізму» як активного ставлення до деструктивних процесів сучасності. Крім того, можна говорити про різний ступінь репрезентативності окремих напрямів КР у реконструкції змісту цієї парадигми як аналогу модерного метанаративу. Так, можна говорити про невисокий ступінь репрезентативності течій «фьолькіш» чи «бюндіш», вищий ступінь репрезентативності теорій «младоконвсерваторів», до яких належить і Шпенглер і на яких справив найбільший вплив ніцшеанський скепсис щодо лінійної концепції історії, що й дозволяє розглядати як Шпенглера, так і Ніцше як «деконструкторів», й нарешті, про найвищий ступінь репрезентативності течії націонал-революціонерів, до складу яких належить Ернст Юнґер. Ця течія найкраще виражає сутність КР як третього шляху, що різко відмежовувався і від старого консерватизму вільгельмівської епохи, ближчої младоконсерваторам, і від ортодоксального марксизму, не кажучи про лібералізм. Інший ніцшеанський вплив, помітний у цій найрепрезентативнішій для усієї КР течії – це телеологія переоцінки усіх цінностей як подолання традиції (Бога) та Ніщо, особливо помітна у післявоєнний час, коли стало зрозуміло, що «новий світовий лад» чудово співіснує з нігілізмом. І в цьому сенсі КР як парадигма спирається на різновид лінійної, а не циклічної концепції історії. Ясно, що ключову роль у Александр Михайловский, наприклад, визначає основним філософсько-політичним смислом КР репрезентацію авторитету за умов дискредитації легальних політичних інституцій (легальність vs легітимність), з якою напряму пов’язана метафізика цезаризму Освальда Шпенглера, але найбільше – метафізика гештальту Робітника Ернста Юнґера. Обидві концепції засвідчують фундаментальне значення суб’єктивності для парадигми КР.
Олена Семеняка
Малося на увазі: що ключову роль у… парадигмі КР відіграє суб’єкт цієї переоцінки.
Олександр Маслак
Прнаймні вперше про «антицентр» я прочитав ще в 1990-х у пресі тоді ще дугінської НБП:)Дугін тоді вважав саме націонал-більшовизм таким «антицентром».
стосовно історочності — мені не зовсім зрозуміло, як можна поєднати телеологічність і циклізм історії? Як можна поєднувати суб'єктність і тотальність фатуму? «Цезар» у Шпенглера є «морфологічним фактом», що знаменує собою черговий етап життя певного культурно-цивілізаційного типу. Але цей самий «Цезар» не може вплинути на силу Фатуму, що рухає культурно-цивілізаційний організм до смерті.
Олена Семеняка
Ну, телеологічність і циклізм історії можна поєднувати в такій лінійно-циклічній концепції історії, як спіраль… Суб’єктність і тотальність фатуму поєднати ще легше. Див. Ернста Юнґера, який, закликаючи знищувати всі порядки, не втомлюється повторювати на сторінках своїх творів, що вони хочуть лише одного – «того, чого хоче доля», а «відповідають вимоги долі нашим вимогам або наші вимоги – виклику долі – це питання для професорів, до якого нам нема жодного діла. Ми не бачимо тут поділу, а тільки вищу єдність, кентавричне поєднання коня та наїзника». Більше того, така позиція є виразником концепції автономії волі, яка сама для себе закон, витоки якої у німецькій філософії можна простежити у Бенедикта Спінози і еталоном якої є категоричний імператив Іммануеля Канта. Безпосереднім об’єктом Юнґерових рефлексій вона стане у праці «Оймесвіль», де він виписує модель суверенного індивіда на ім'я Анарх. Свобода й необхідність, про яку так часто йдеться в текстах ідеологів КР, має насамперед метафізичний смисл, оскільки добровільне підпорядкування індивіда «вищій необхідності» тут постає не більше ніж зворотним боком його радикального волюнтаризму. Александр Михайловский підкреслює, що цезар відповідає вимозі легітимації влади за умов її відсутності, за умов дискредитації легальних інститутів. Для КР важливі не тільки «Сутінки Європи», а й «Прусський соціалізм», в якому Шпенглер розвиває ніцшеанський проект волі до влади, висуваючи вимогу «звільнити німецький соціалізм від Маркса». Культурпесимізм у випадку КР втрачає «декадентське» і «фаталістичне» значення, бо це не відповідає її революційним амбіціям.
Олександр Маслак
Ну, "історія як спіраль" це популярна у радянському «шкільному марксизмі» метафора, якою намагалися описати гегеліянсько-марксівську "історичну діалектику". Не знаю, наскільки вона вписується у «картину світу» КР (до шпенглерівської «картини світу» навряд)…
Шпенглеріанська ж суб'єктність мені дуже нагадує суб'єктність фігури «мудреця» у стоїків. «Мудрість» якого полягала у підкоренні фатуму, подібно до того як мудрість пса, привязаного до возу, полягає у слідуванні за напрямком руху того возу. Я звичайно трохи загострюю. Як на мене — постульований активізм і волюнтаризм теоретиків КР аж ніяк не є тотожним із суб'єктністтю. Для традиціоналізму, скажімо, справжній суб'єкт «не активний». В традиціоналістичному контексті справжня суб'єктність це «недеятельное действие».
Олена Семеняка
Але ж популярність цієї метафори у радянських підручниках не означає неможливості поєднання телеологізму та циклізму у філософісько-історичних концепціях, для ілюстрації чого й було наведено як приклад концепцію «спіралі». До КР це не має відношення, бо, як уже було зазначено, я приєднуюсь до тези про лінійний характер філософії історії КР. Для теоретиків КР характерне різке розмежування з модерним прогресизмом, в контексті якого вони й критикують лінійну концепцію історії. Але історична телеологія КР як безпрецедентної духовної течії, яка, за Гуго фон Гофмансталем, переглядає концептуальні підвалини не тільки Просвітництва, а й Ренесансу та Реформації, коли й утверджувався новочасний прогресизм, тим не менше, явно передбачає рух в майбутнє шляхом революційного розриву із теперішнім. Минуле, на яке орієнтуються консервативні революціонери, має ідеальний та метаісторичний характер, і про повернення назад в буквальному сенсі цього слова в жодному разі не йдеться. Ернст Юнґер в пізній період творчості, наприклад, також говорить про наближення до «стіни часу», що знаменує кінець історичного часу, тобто кінець історії, однак це має протилежний до діагностованого Фукуямою «постісторичного» стану смисл. Модерний суб’єкт не може бути «неактивним». Самосвідомий суб’єкт Рене Декарта, який став концептуальною точкою відліку Нового часу, так чи інакше присутній у всіх його теоретиків. Достатньо нагадати про «коперніканський переворот» Іммануеля Канта, який, словами Жиля Дельоза, означає, що «керуємо саме ми», тобто засвідчує фундаментальну конститутивну активність суб’єкта в теоретичній (гносеологічній) та практичній площині.
З цих міркувань суб’єктність та «активізм» тотожні. І в цьому сенсі традиціоналізм як антимодернізм передбачає відмову від модерного активного суб’єкта. Однак у випадку КР її «традиціоналістське» крило представлене насамперед Юліусом Еволою, творчість якого перебуває на межі інтегрального традиціоналізму та КР і який завжди наполягав на необхідності активного ставлення до нігілістичних процесів сучасності і навіть критикував Ернста Юнґера за недостатній радикалізм у пізній період його творчості. Стоїчна концепція підкорення фатуму («Згодного доля веде, а незгодного – тягне») пов’язана з концепцією автономної моралі, і я не випадково загадала про філософію Бенедикта Спінози, якого зазвичай і розглядають як етичного стоїка-фаталіста. З чим я, у тривіальному формулюванні, втім, не згодна, оскільки Спіноза, піддавши сумніву порожнє просвітницьке поняття свободи як вибору між альтернативами в своїй концепції свободи як пізнаної необхідності, фактично поставив знак рівності між свободою та активністю «по той бік добра і зла». Так, за оцінкою Макса Шелера, «Немає жодної свободи творити добро і зло – «сутність настільки добра й досконала, наскільки вона вільна», а це завжди означає для Спінози: наскільки вона самодіяльна й могутня, нестраждальна і небезсила. Специфічно сучасна ідея автономної моралі, що відкидає для «вільної» людини всі об’єктивні авторитети і абсолютно виключає з моральної сфери мотиви покарання та винагороди, вперше з крайньою радикальністю була виражена Спінозою». Й, нарешті, мало хто з нині визнаних класиками КР авторів займався експлікацією філософсько-політичних принципів КР і ще менше називали себе «консервативними революціонерами», тому треба зважати на право авторської реконструкції феномену, здійснюваної на основі наявних самоописів. Анарх з «Оймесвіль» Ернста Юнґера, що є «нейтральним спостерігачем», так само як і «диференційована людина» з «Осідлати тигра» Юліуса Еволи, написаних у післявоєнний час, зберігають «готовність втрутитися, коли тигр, не в силах кинутись на свого вершника, втомиться бігти» («Осідлати тигра»). У цьому ж творі «традиціоналіст» Евола весь час підкреслює важливість активного спротиву деструктивним процесам сучасності й детально описує метод, що дає змогу «перетворити негативне на позитивне». Розглядаючи в «Осідлати тигра» традиційну максиму «діяння недіянням», він не забуває порівняти її як з «моральним стоїцизмом», так і з «автономною мораллю» Канта в контексті боротьби з «гетерономною мораллю», яка підпорядковує суб’єкта інстанціям зовнішнього примусу, що навіть для «традиціоналіста» Еволи є абсолютно неприйнятним. Але я буду закруглятися, бо я так зараз перепишу весь свій диплом )
Олександр Маслак
З нетерпінням чекатиму на публікацію Вашого диплому повністтю. Думаю тоді наш дискурс можливо було б підійняти на вищий рівень:)А загалом, те, що темою КР нарешті зацікавилися в укаїнській академічній науці це добре. Можливо, коли небудь дійде й до публікації україномовних перекладів першоджерел із цієї тематики.
Олена Семеняка
Обов’язково. Популярність концепції спіралі у радянських підручниках також не заважає виходити на вищий рівень. Насправді тематикою Консервативної Революції в академічних колах цікавляться, хоча серед студентів поки що не знаю тих, хто присвятив їй свій магістерський диплом. Крім того, я пишу по Ернсту Юнґеру, а не по всій КР, але, звичайно, перший розділ розкриває філософсько-політичний зміст КР як парадигми (чого я вже торкалася у цих коментарях), та й в специфічно Юнґерових розділах проводжу паралелі з рештою теоретиків КР, що, втім, досить природно з огляду на тісне спілкування діячів «таємної Німеччини» й не тільки їх. Тому залюбки публікуватиму найцікавіші теми з диплому для обговорення. До речі, недавно дізналася, що у нас уже навіть захистилась дисертація «Неоєвразійство в сучасній політиці Росії» Рукомеди Романа Миколайовича.
Фрагменти з Юнґерового «Робітника» перекладав Володимир Жмир, хоч до перекладацької активності росіян нам ще далеко.
Олександр Маслак
Тим не менш, я не бачив жодного українського перекладу класиків КР (окрім «На мармурових скелях» Юнгера). Так само я не помітив жодної дослідницької монографії з цієї проблематики. І тут Україна відстає не лише від РФ, але й від, скажімо, тієї ж Польщі…
Олена Семеняка
Так, поляки теж на рівні, зокрема по Ернсту Юнґеру. А який саме переклад «На мармурових скелях» Ви маєте на увазі? У мене українського перекладу немає.
Олександр Маслак
Хоча, Ваша аргументація на користь твердження про «модерність» і «не-еклектичність» КР мені все одно не видається переконливою. Детальніше відпишу пізніше:)
Олена Семеняка
Будемо полемізувати :) Тільки зважайте, що більш чи менш ригористичне обстоювання еклектичності КР – загальне місце усіх соціологічних та історіографічних досліджень, чого не може собі дозволити філософсько-політичний аналіз, який займається реконструкцією концептуального інструментарію, а не узагальненням (чи неможливістю узагальнення) моделей державного устрою тощо. Соціологічних «анатомій» і деконструкцій КР безліч, й полеміка з їхніми «висновками» і є відправною точкою мого аналізу змісту КР як парадигми. «Модерність» КР також не завжди була очевидною, й більшість дослідників намагалися звести КР до певного різновиду консерватизму, слушність чого, у свою чергу, залежить від того, що розуміти під консерватизмом. У випадку КР можна навести щонайменше три можливих розуміння останнього, й в залежності від вибору на користь одного із них і ця редукція здаватиметься більш або менш адекватною.
Тільки зареєстровані та авторизовані користувачі можуть залишати коментарі.
або Зареєструватися. Увійти за допомогою профілю: Facebook або Вконтакте